Skip to content

Vapo Hydraulics

Cilinderbouwer optimaliseert bedrijfsprocessen met DIMASYS|ENT

VAPO Hydraulics (Dadizele) rolde begin 2010 de ERP-ap­plicatie DIMASYS|ENT van Infomat breed uit. Het jaar daar­op ging ook het DIMASYS Taskcentre “live”. Momenteel overweegt de sterk expansieve KMO om, op termijn, ook de Document Management en CRM modules te activeren. Op de standaardfunctionaliteiten van DIMASYS|ENT bouwde Infomat maatwerk dat de specifieke behoeften van de cilin­derbouwer optimaal invult. Met als voornaamste resultaat een hogere bedrijfsefficiëntie en dito productiviteit, een be­ter inzicht in de kostprijsstructuur en nacalculatie alsook een verminderde foutenlast.


Het in 1974 opgerichte VAPO Hydraulics wordt inmiddels door schoonzoon Patrick Schacht gerund. Aanvankelijk spitste het be­drijf zich toe op de hydraulische cilinderbouw, hoofdzakelijk voor de landbouwsector. Over de jaren verschoof de doelgroep naar de industriële machinebou­wers en de eindgebruikers. Vandaag boekt VAPO Hydrau­lics 80% van zijn omzet met het engineeren en produceren van hydraulische cilinders en de assemblage van hydrauli­sche power packs en manifolds. Daarnaast is de familiale KMO actief in de service en het onderhoud van hydrau­lische installaties alsook in de automatisatie. Het bedrijf treedt voorts op als hoofdverdeler in België van de com­ponenten van ondermeer Atos, Mp Filtri, EuroFluid, Gal­tech, Tognella, en recentelijk ook van Altantic FluidTech. In 2012 noteerde VAPO Hydraulics een omzettoename met 17% tot zowat 7,5 miljoen euro. Het jaar daarop mikte de onderneming op 9 miljoen euro. “De voornaamste groei­dynamiek puren we momenteel uit de Nederlandse markt, meer bepaald in de offshore-gerelateerde sector,” aldus ge­neral manager Patrick Schacht. “In het buitenland positio­neert VAPO Hydraulics zich veeleer als cilinderbouwer dan als algemeen hydrauliekbedrijf,” zo luidt het.

Aan de basis van het huidige succes ligt de strategische be­slissing van de KMO om te focussen op het grotere en meer hoogtechnologische werk. De accommodatie werd verruimd met een nieuw atelier waarin, naast de reeds aanwezige grote draaibanken, een nieuwe bedfreesmachine werd on­dergebracht die inwendige cilinderboringen tot 1000 mm aan kan. Die beslissing tot schaalvergroting werd ingegeven door de persenbouwers. Onvermoed legde de KMO aldus ook de fundamenten voor het huidige succes in de offshore-sector. Onlangs nog zag VAPO Hydraulics zich genoodzaakt om een aanpalend pand van 2.500 m² in te huren om de huidige groei op te vangen. In totaal beschikt het bedrijf inmiddels over 7.500 m² overdekte ruimte.

ERP-adept

De cilinderbouwer gebruikt al 20 jaar een ERP-applicatie. In 2009 opteerde VAPO Hydraulics om over te gaan tot imple­mentatie van DIMASYS|ENT van Infomat. Inmiddels is de KMO binnen de productiesfeer één van de weinige partijen die de functionaliteiten van DIMASYS|ENT zo breed uitrolt en ten vol­le benut. Zo gebruikt VAPO Hydraulics de modules Aankoop, Verkoop, Stockbeheer, Productie, Boekhouding, Facturatie, Dienst-na-verkoop, Toonbankverkoop (150.000 artikelrefe­renties!, nvdr.) alsook het DIMASYS Taskcentre. “Bovenop de productiemodule voerde Infomat heel wat maatspecifieke aanpassingen door. Een belangrijke aan­passing bijvoorbeeld was de integratie van de parameter “Lengte” die in de cilinderbouw breed wordt gehanteerd. In combinatie met barcodetechnologie, verschaft de parame­ter “Unieke lengte” ons op artikelniveau duidelijk inzicht in het beschikbare basismateriaal op grond van partijnummers.

Naast het stockbeheer van de enkelvoudige artikelen (mini­mumvoorraad, maximumvoorraad, herbevoorradingsdrem­pel, …) is dat voor een bedrijf als VAPO Hydraulics een stra­tegische “tool”, verduidelijkt senior account manager Geert Dejonghe. “Ook binnen de reservatiezone van de productie maken we gebruik van scan-functionaliteit die met de ERP-applicatie is gekoppeld. Zo stuurt DIMASYS||ENT per produc­tieorder automatisch een lijst met alle uit voorraad op te halen componenten naar de scanner. Bij ophaling worden deze ter verificatie ingescand zodat de foutenlast tot quasi-nul werd herleid,” wordt daaraan toegevoegd. Met 15.000 artikelen op stock en constant een tweehonderdtal pro­ductieorders in uitvoering, slaagt DIMASYS||ENT erin de be­drijfsprocessen naar tevredenheid van de klant te beheren. Geert Dejonghe: “Voor ons is DIMASYSlent de eerste ERP-ap­plicatie die erin geslaagd is ons voorraadbeheer exact te ver­zorgen, met inbegrip van de tussentijdse toewijzing van be­paalde producten of componenten aan orders in uitvoering.”

“Bovenop de productiemodule voerde Infomat heel wat maatspecifieke aanpassingen door. Een belangrijke aan­passing bijvoorbeeld was de integratie van de parameter “Lengte” die in de cilinderbouw breed wordt gehanteerd. In combinatie met barcodetechnologie, verschaft de parame­ter “Unieke lengte” ons op artikelniveau duidelijk inzicht in het beschikbare basismateriaal op grond van partijnummers.

De naadloze integratie tussen het ERP-pakket en DIMASYS Financials zorgde bovendien voor een forse verhoging van de productiviteit van de boekhoudafdeling. Zowel in de pre­productie- als de productiefase noteerden we een zelfde productiviteitsverhoging. Op basis van de historiek kunnen we thans heel snel nieuwe ontwerpen aanmaken met een correcte budgettering. Die snelle responstijden vertalen zich in een verhoogde flexibiliteit en dito klantentevredenheid. Meegenomen is tevens het beter inzicht in de kostenstruc­tuur en nacalculatie. Voor de distributie van de 150.000 ar­tikelen heeft Infomat een uitbreiding gemaakt die ons in de mogelijkheid stelt een prijzenpolitiek te voeren op artikel­groepniveau met onmiddellijke prijssetting”.

Op naar bijkomende productiviteitswinst?

Dat VAPO Hydraulics heel veel belang hecht aan de toe­gevoegde waarde die het dankzij DIMASYS|ENT in de voor­bije jaren wist neer te zetten, blijkt uit de vervolgtrajecten. Zo activeerde VAPO in 2013 het DIMASYS Taskcentre. Dat stroomlijnt en automatiseert vooralsnog de communicatie met de leveranciers. Omwille van de bijzonder grote diversi­teit aan continu in bestelling zijnde artikelen, is het voor de aankopers onbegonnen werk de laattijdige of niet-bevestig­de leveringen op te volgen. De Messaging & Alerting-functie van het DIMASYS Taskcentre volgt die taken automatisch op en structureert ze. VAPO overweegt ook om de ECM en CRM modules van DIMASYS|ENT te activeren. “In eerste instantie denken we aan het in gebruik nemen van het elektronisch document management-systeem CORSA ECM. Dat zouden we kunnen inschakelen voor de automatisering van de documenten­stroom binnen onze productieafdeling, performante zoek­mogelijkheden incluis,” besluit Geert Dejonghe, die alweer luidop aan bijkomende productiviteitswinst denkt.

Overtuigd door onze klant aan het woord?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 

© Infomat | All rights reserved    | Privacy Policy | Terms of Use | Modern Slavery Statement

Contact Us
-------
Helpdesk