Algemene voorwaarden

1. Inleiding

De informaticadienstverleningen vereisen een actieve en regelmatige samenwerking tussen de licentiehouder en de dienstverlener. In dat opzicht moeten beide partijen een efficiënte gezamenlijke denkwijze aannemen en ook permanent informatie uitwisselen om schadelijke incidenten voor beide partijen te vermijden. De licentiehouder beschikt over de nodige informatie om alle nodige beslissingen te nemen betreffende het gebruik van het softwarepakket, voorwerp van huidige documenten. Echter, rekening houdend met de specificaties van betreffend softwarepakket, moet de licentiehouder zijn behoeften bepalen en nagaan of de specificaties van het softwarepakket overeenkomen met zijn verwachtingen. Het gebruik van het softwarepakket impliceert het beschikken over vakkundig personeel m.b.t. de gebruiksvoorwaarden van het softwarepakket. De licentiehouder moet vooral aandacht besteden aan de opstartfase. Indien de licentiehouder niet aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet, kunnen er moeilijkheden betreffende het gebruik van het softwarepakket ontstaan. De licentiehouder verklaart over de nodige kennis te beschikken om zelfstandig het softwarepakket te kunnen gebruiken, rekening houdend met de eventueel bijgeleverde documentatie en, indien nodig, de opleiding die hij van de dienstverlener krijgt, volgens de bepalingen in bijlage.

2. Definities

Verder in de overeenkomst worden de hierna vermelde termen als volgt begrepen :

2.1. Softwarepakket

Pakket van informaticaprogramma’s met eventueel bijhorende documentatie, in verschillende exemplaren, bestemd voor verschillende gebruikers in verschillende firma’s voor hetzelfde doel. De partijen verstaan onder programma een aantal ingegeven instructies in een vorm die door de apparatuur kan gelezen worden en bestemd voor informatieverwerking. In huidige overeenkomst kan de term “softwarepakket” één of meerdere softwarepakketten voorstellen. Het softwarepakket is uniek, dankzij zijn naam, zijn versie, zijn besturingssysteem, zijn database, zijn gebruikerstaal, en indien nodig enkele technische kenmerken. De module is een onderdeel betreffende een bepaald aspect van het softwarepakket. Alle specifieke programma’s of aanpassingen worden, per definitie, niet als softwarepakket beschouwd.

2.2. Versie

Een versie van het softwarepakket onderscheidt zich van een andere versie door zijn belangrijke technische evolutie (herschrijven van programma’s, ander ontwerp van de database). Het bekomen van een nieuwe versie van het softwarepakket wordt beschreven in artikel 6 van de onderhoudsovereenkomst.

2.3. Release

In een nieuwe release komen enerzijds de correcties van de ontdekte defecten voor en anderzijds lichte aanpassingen van functies en/of lichte technische wijzigingen of functionele aanpassingen, zoals vermeld in artikel 6 van de onderhoudsovereenkomst.

2.4. Gebrek

Verwijst naar alle schadelijke en reproduceerbare gevallen van het softwarepakket die niet in overeenstemming zijn met de contractuele bepalingen, ondanks het feit dat het softwarepakket overeenkomstig het gebruikershandboek wordt gebruikt. Een behoefte van de licentiehouder, die niet wordt beantwoord en die ook niet in de contractuele verwijzing is voorzien, wordt niet als een gebrek beschouwd. Alleen de door de dienstverlener vastgestelde afwijkingen kunnen als gebreken worden beschouwd.

2.5.Hardware platform

Pakket samengesteld uit centrale eenheden en randapparatuur, zowel in een gecentraliseerde omgeving (niet-client/server) als in een client/server omgeving.

2.6.Besturingsprogramma

Pakket van de nodige programma’s voor de goede werking van het softwarepakket, zowel op niveau van de server als op niveau van de client.

2.7.Gebruiker

Een welbepaalde persoon die alle programma’s van het softwarepakket mag gebruiken, hetzij via een toegang, expliciet door het softwarepakket voorzien, of onrechtstreeks door het oproepen van een specifieke procedure, die één van de programma’s van het softwarepakket uitvoert. Deze persoon wordt geïdentificeerd door het besturingsprogramma dankzij een persoonlijke en unieke – en dus ondeelbare – gebruikersidentificatie.

3. Voorwerp van de overeenkomst

De voorwaarden van huidige overeenkomst zijn toepasselijk voor het softwarepakket zoals beschreven in bijlage, hierna “bijlage” genoemd. De dienstverlener kent aan de licentiehouder, in de hoedanigheid van het nemen van een licentie, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht toe voor dit softwarepakket.

4. Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst treedt in werking bij de ondertekening door beide partijen en zal van kracht blijven voor een periode van vijf jaar, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst zal stilzwijgend voor een periode van een jaar verlengd worden na verloop van de initieel voorziene termijn. Indien een partij deze verlenging niet wenst, zal zij drie maanden voor de effectieve datum van verlenging, per aangetekend schrijven (met bericht van ontvangst), de andere partij hiervan op de hoogte brengen.

5. Omvang van de licentie

De gebruikerslicentie van het softwarepakket is uitsluitend beperkt tot het gebruiksrecht op een gegeven configuratie en voor de eigen behoeften van de licentiehouder. De licentiehouder mag tijdelijk en op eigen risico het softwarepakket overdragen op een noodconfiguratie wanneer de erkende configuratie onbruikbaar is; hij zal dan onmiddellijk de dienstverlener hiervan op de hoogte brengen. Het gebruik van het softwarepakket op een niet erkende, bijkomstige of definitief vervangende configuratie, of de uitbreiding van een erkende configuratie inzake vermogen, upgrade of het aantal gebruikers, vereist aanvaarding door een aanhangsel aan deze overeenkomst. In geval van wijziging van de site, zal de licentiehouder de dienstverlener hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, dertig dagen voor de verhuizing. Ieder gebruik van het softwarepakket dat niet overeenstemt met de eerste alinea van artikel 2, zoals hierboven beschreven, zal als namaak beschouwd worden.

6. Uitlevering en installatie van het softwarepakket

De dienstverlener zal de bestanddelen van het softwarepakket aan de licentiehouder bezorgen volgens de modaliteiten beschreven in bijlage (datum, aard van het medium, procedures van uitlevering). Het softwarepakket wordt niet in de sourcecodes uitgeleverd. Enkel de gebruikerstaal (uitvoerbare objecten) wordt uitgeleverd. De sourcecodes van de softwareprogramma’s waarvan de dienstverlener eigenaar is, werden gedeponeerd bij een erkend organisme. Een exemplaar van de eventueel bestaande gebruiksdocumentatie is in de uitlevering inbegrepen en zoals beschreven in bijlage. De installatie van het softwarepakket wordt uitgevoerd op de daarvoor voorziene configuratie en plaats, overeenkomstig met de in bijlage omschreven modaliteiten.

7. Verbintenissen van de licentiehouder

De licentiehouder moet het softwarepakket kiezen dat het best aan zijn behoeften beantwoordt, rekening houdend met zijn verwachtingen en met de configuratie waarover hij beschikt. Ook moet hij de bijzondere bepalingen vaststellen die voor een bevredigend gebruik van het softwarepakket zorgen, vooral tijdens de opstartfase. De licentiehouder verbindt zich er vooral toe :

(a) ervoor te zorgen dat de structuren van zijn firma rekening houden met de nieuwe voorwaarden van het gebruik van het softwarepakket en eventueel de nodige maatregelen te treffen.
(b) over bekwaam personeel te beschikken voor het gebruik van het softwarepakket om aan de verwachtingen te voldoen.
(c) exploitatieprocedures te ontwikkelen, controleposten en veiligheidsmechanismen te voorzien die geschikt zijn voor de bescherming en de restitutie van de gegevens in geval van afwijking tijdens het uitvoeren van de programma’s.
(d) indien hij het nodig acht, een bijbehorende documentatie op te stellen, die aangepast is aan de specifieke gebruiksvoorwaarden van zijn firma.
De licentiehouder is bovendien verantwoordelijk voor de beveiliging van de ingevoerde gegevens, de verkregen resultaten en alle rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen die uit hun gebruik zouden kunnen voortvloeien, het laden van de bestanden zowel voor informatieverzameling als voor invoering op adequate media.

8. Aanvaarding van het softwarepakket

Het softwarepakket zal in verscheidene modules afgeleverd worden. De modules worden in bijlage beschreven. Bij gebrek aan een beschrijving wordt het softwarepakket als een module beschouwd.

8.1. De controleperiode

De controleperiode gaat in voor één maand vanaf de leveringsdatum, tenzij anders overeengekomen. Deze periode laat de licentiehouder toe om te controleren of het softwarepakket overeenstemt met de in de eventueel bijhorende documentatie omschreven specificaties. Gedurende deze periode zal de licentiehouder met alle middelen die hij nodig acht het softwarepakket controleren en zal, eventueel in samenwerking met de dienstverlener, een reeks proeven uitvoeren. De licentiehouder onthoudt zich ervan enige wijziging, van welke aard ook, aan te brengen aan het softwarepakket. Het softwarepakket mag gedurende deze periode niet voor effectieve werkzaamheden gebruikt worden. Indien de licentiehouder effectieve werkzaamheden uitvoert voor het einde van deze periode, zal deze periode beschouwd worden als verlopen op de datum van uitvoering van de eerste effectieve werkzaamheden. Indien de licentiehouder geen bezwaren uit binnen de controleperiode, dan zal de licentiehouder geacht worden over een softwarepakket te beschikken overeenkomstig de eventueel bijhorende documentatie. Indien de licentiehouder een gebrek vermoedt, dan zal hij onmiddellijk een “Afwijkingsrapport” in twee exemplaren opstellen. In dit rapport staan alle vaststellingen en bewijsstukken (schermen, printouts), meldingen en resultaten die abnormaal bevonden zijn, alsook de inhoud van de bestanden voor en na de afwijking, zodat men over een juiste kennis van de feiten beschikt. Indien de licentiehouder onvolledige gegevens doorgeeft, zal de dienstverlener hem vragen om de afwijking in zijn aanwezigheid te reproduceren. De licentiehouder verbindt zich ertoe om schriftelijk binnen de 24 uur iedere afwijking te melden. Voor de vervaldag van de controleperiode kan de licentiehouder deze voor een bijkomende maand verlengen, indien hij acht dat de ernstige gebreken die het voorwerp hebben uitgemaakt van een Afwijkingsrapport ter attentie van de dienstverlener, hem beletten het softwarepakket te gebruiken in de staat waarin het zich bevindt op dat moment. In dat geval moet de licentiehouder zijn beslissing schriftelijk betekenen aan de dienstverlener met het (de) Afwijkingsrapport(en) en dit voor de vervaldag van de controleperiode. De dienstverlener controleert dan zo snel mogelijk de echtheid van de gebreken die aanleiding hebben gegeven tot uitstel van de aanvaarding. Eerst zal hij de ernstige gebreken herstellen; dan zal er een nieuwe installatie- en controlefase uitgevoerd worden volgens de hierna omschreven voorwaarden.

8.2. De aanvaarding

Met de aanvaarding verklaart de licentiehouder dat het softwarepakket geen ernstige gebreken vertoont. De licentiehouder kan het softwarepakket schriftelijk aanvaarden voor de vervaldag van de controleperiode, in het bijzonder als hij het softwarepakket wenst te gebruiken voor effectieve werkzaamheden. Het softwarepakket wordt de facto aanvaard na afloop van de controleperiode in volgende gevallen: (a) geen mededeling met afwijkingsrapport voor een verlenging van de controleperiode of het niet nakomen van de voorwaarden inzake de vermelding van gebreken, (b) de Licentiehouder gebruikt het softwarepakket voor effectieve werkzaamheden. De licentiehouder kan het softwarepakket aanvaarden met enige reserve betreffende lichte gebreken die het voorwerp uitmaken van een afwijkingsrapport. De dienstverlener verbindt zich ertoe een oplossing te bieden voor deze gebreken tijdens de waarborgperiode.

8.3. De waarborg

De waarborg begint vanaf de installatie of levering van de informatiedrager van het softwarepakket voor de duur van drie maanden. Deze waarborg dekt de herstelling van de gebreken, gebreken die het voorwerp hebben uitgemaakt van voorbehoud tijdens de controleperiode en gebreken die niet zichtbaar waren bij aanvaarding en die ontstaan zijn tijdens de waarborgperiode. Het onderhoudscontract dat facultatief is, verruimt de waarborg zowel in inhoud als in periode. De producten en diensten die in het onderhoudscontract geboden worden, staan expliciet vermeld in het desbetreffend onderhoudscontract en de bijlagen.

9. Waarborg en aansprakelijkheid

9.1. Aard van de waarborg

De dienstverlener garandeert dat het softwarepakket volgens hem overeenstemt met de contractuele bepalingen en dat het gebruik ervan volgens de voorziene aanwijzingen kan gebeuren. Toch is het mogelijk dat sommige functies van het softwarepakket een niet correcte uitvoering of afwijkingen vertonen. Men moet immers rekening houden met de state-of-the-art inzake software-ontwikkeling, met de mogelijke defecten aan de apparatuur en omgeving en met de exploitatierisico’s van de licentiehouder. De licentiehouder verklaart de risico’s ervan te aanvaarden, terwijl de dienstverlener zich ertoe verbindt een oplossing te bieden voor de mogelijke gebreken van het softwarepakket. De dienstverlener garandeert niet dat het softwarepakket aan de eigen behoeften van de licentiehouder aangepast wordt, noch dat het softwarepakket zal kunnen worden gebruikt in de door de licentiehouder gewenste omstandigheden. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de licentiehouder om de adequatie van zijn behoeften t.o.v. de functies en specificaties beschreven in de eventueel bijhorende documentatie te controleren.

9.2. Uitvoering van de waarborg

Na aanvaarding van het softwarepakket (expliciet of de facto) zal de dienstverlener de mogelijke gebreken oplossen. Dit gebeurt gratis voor een periode van drie maanden. De licentiehouder geniet van de waarborg indien aan volgende voorwaarden voldaan wordt: (a) het gebrek moet geïdentificeerd en herhaalbaar zijn, (b) het gebrek moet aan de dienstverlener gemeld worden, (c) de uitrusting van de licentiehouder of uitbreiding ervan is door de dienstverlener erkend, (d) de gebruiksprocedures beschreven in de eventueel bijhorende documentatie moeten worden nageleefd. De dienstverlener zal niet aansprakelijk zijn voor een incident dat niet te wijten is aan de door hem uitgeleverde versie van het softwarepakket. De dienstverlener zal dan de werktijd aanrekenen volgens het tarief dat van kracht is op de dag van de prestatie, alsook de reiskosten. Na de waarborgperiode kunnen de interventies van de dienstverlener d.m.v. een onderhoudsovereenkomst, apart van huidige overeenkomst of volgens het tarief dat van kracht is op de datum van aanvraag, geregeld worden. Alle eventuele incidenten moeten chronologisch in een incidentenschrift opgenomen worden. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor elke interventie van de dienstverlener. De dienstverlener garandeert niet dat de samenstellende elementen van het softwarepakket vrij zijn van afwijkingen, incidenten, gebreken of uitvoeringsproblemen in sommige configuraties.

9.3. Aansprakelijkheid

De licentiehouder zal de dienstverlener niet aansprakelijk stellen in geval van toegebrachte schade aan bestanden, computergeheugen en elk ander document dat hij voor verwerking aan de dienstverlener zou hebben toevertrouwd. Hij zal een verzekering moeten afsluiten voor verscheidene risico’s, namelijk tegen brand, ontploffing en waterschade. Hij zal moeten aantonen dat hij verzekerd is d.m.v. een dubbel van de verzekeringsdocumenten. Gedurende de waarborgperiode zal de schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de dienstverlener hersteld worden door de correctie van de eventuele gebreken zoals hierna omschreven, of in voorkomend geval door de levering van Software die de fout of het incident oplost. Andere schade door de licentiehouder geleden kan niet hoger zijn dan het totale bedrag van de vergoedingen die de dienstverlener heeft ontvangen verminderd met twintig percent. De onrechtstreekse schade zoals financiële en commerciële verliezen kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling (in het bijzonder winstderving, toename van de algemene kosten, verstoring van de planning, verlies van cliënteel of van berekende besparingen en klachten van een derde tegen de licentiehouder gericht). Na de waarborgperiode wijst de dienstverlener alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, wat hem echter niet van zijn verantwoordelijkheden, voortvloeiend uit de onderhoudsovereenkomst, ontslaat.

10. Nieuwe versie van het softwarepakket

Indien de dienstverlener een nieuwe versie van het softwarepakket publiceert, zal de licentiehouder hiervan op de hoogte gebracht worden. In voorkomend geval zal de nieuwe versie van het softwarepakket ter beschikking gesteld worden van de licentiehouder volgens de voorwaarden die in onderlinge overeenstemming tussen de partijen in een onderhoudsovereenkomst worden beschreven. Enkel deze onderhoudsovereenkomst voorziet uitdrukkelijk het ter beschikking stellen van de releases van het softwarepakket, en onder bepaalde voorwaarden, een nieuwe versie van het softwarepakket.

11. Aanvullende modules

De aanvullende modules van het softwarepakket, voorwerp van huidige overeenkomst, die in de catalogus van de dienstverlener vermeld staan of zullen vermeld staan, zullen worden overgedragen aan de licentiehouder via een bijlage, tegen volgende voorwaarden: (a) het naleven, voor elke aangevraagde aanvullende module, van de voorwaarden bedoeld in huidige overeenkomst, (b) het storten van een bijkomende royalty overeenkomstig met het tarief dat van kracht is op de datum van aanvraag.

12. Andere prestaties

De dienstverlener kan op aanvraag van de Licentiehouder bijkomende implementatieprestaties uitvoeren. Deze prestaties staan opgesomd in bijlage met hun respectieve tarieven exclusief BTW. Deze tarieven zijn uitgedrukt per normale werkdag. Een prestatie kan op afroep plaatsvinden of na een schrijftelijke bestelling vanwege de Licentiehouder. Tarieven voor andere prestaties dan deze opgesomd in bijlage of voor prestaties buiten de normale werkuren kunnen bekomen worden op aanvraag.

13. Onderhoud

De licentiehouder moet zich bewust zijn van de noodzakelijkheid om het softwarepakket te laten onderhouden. Voor de uitvoering van dit onderhoud zal de licentiehouder beroep kunnen doen op de dienstverlener in het kader van een onderhoudsovereenkomst.

14. Royalty

De licentiehouder verbindt zich ertoe een royalty te storten aan de dienstverlener, overeenkomstig de bepalingen in bijlage. Deze royalty is exclusief BTW. De toepasbare rechten en belastingen op deze royalty zijn diegene, van kracht op de facturatiedatum. Het gebruiksrecht wordt verleend aan een aantal actieve gebruikers, vermeld in bijlage, en voor een welbepaald hardware platform en/of besturingsprogramma, tevens gespecifieerd in bijlage. Bij wijziging van het aantal actieve gebruikers zal de royalty herzien worden krachtens het toepasbare tarief op de toelatingsdatum. Het gebruikersaantal stemt overeen met het maximum aantal gebruikers dat het softwarepakket mag gebruiken. De licentiehouder zal de dienstverlener zo snel mogelijk op de hoogte brengen indien het overeengekomen aantal gebruikers gedurende de looptijd van de overeenkomst overschreden wordt. De dienstverlener mag gedurende de looptijd van de overeenkomst dit aantal met alle mogelijke middelen controleren (schriftelijk of na controle via gecodeerd bestand of na controle via communicatie of andere middelen). Indien na controle blijkt dat het toegelaten aantal overschreden werd zonder het akkoord van de dienstverlener, zal de royalty automatisch en van rechtswege worden herzien krachtens het toepassingstarief op dit aantal op de dag van de laatste controle. De dienstverlener mag gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst een controle- en informatiesysteem voor het werkelijk aantal actieve gebruikers van het softwarepakket installeren of laten installeren. Dit gebeurt op het systeem van de licentiehouder, waar het softwarepakket is geïnstalleerd. Indien het softwarepakket wordt gebruikt op een niet erkende bijkomstige hardware, zal de royalty herzien worden krachtens het toepassingstarief op de toelatingsdatum.

15. Herziening van de prijzen

Alle vermelde bedragen in de bijlagen zijn herzienbaar door toepassing van de formule Pn = Po x (0,80 x (Sn/So) + 0,20) waar Po de basisprijs is, Pn de prijs na herziening. Deze prijs Pn wordt steeds afgerond naar et bovenliggende tiental, So de loonindex, op datum van de ondertekening van dit document maandelijks door Agoria gepubliceerd en waar de prijs op gebaseerd is. (index gebaseerd op nationaal referentieloon, offertes neergelegd vanaf 11/07/1981 en meer dan 10 arbeiders), Sn de meest recente index van de arbeidskosten, gepubliceerd op de herzieningsdatum door AGORIA.
De uurtarieven en de berekeningswijze van de retributie kunnen daarenboven jaarlijks herzien worden. Deze wijzigingen dienen door de Dienstverlener twee maanden voor de in voege treding aan de Licentiehouder medegedeeld te worden.
16. Facturatie- en betalingsvoorwaarden

De voorwaarden van facturatie zijn: Voor softwarepakketten: 50 % bij bestelling, 50 % bij levering. Voor specifieke ontwikkelingen met een werklast van 2 maanden of minder: 50 % bij bestelling, 50 % bij levering. Voor specifieke ontwikkelingen met een werklast van meer dan 2 maanden, worden de schijven berekend op het einde van elke maand in functie van de planning. Deze schijven moeten op voorhand bepaald worden in het contract. Eén schijf is het quotiënt van het totale bedrag van ontwikkeling en het aantal geplande maanden plus één. Voor werken in regie, 100 % op het einde van de maand in functie van de gepresteerde uren. Indien het facturatieadres niet expliciet vermeld wordt, geldt het adres van de firma genaamd de licentiehouder. De licentiehouder kan echter vragen de facturen te verzenden naar een ander adres, vermeld in bijlage. De voorwaarden van betaling: Alle facturen moeten contant en zonder korting betaald worden, in Euro, te Brussel, de kosten ten laste van de licentiehouder. De niet betaling van een factuur op de vervaldatum, en in ieder geval na de tweede aanmaningsbrief, schorst automatisch en van rechtswege de contractuele verplichtingen van de dienstverlener, zonder enige andere voorafgaande kennisgeving en zonder de licentiehouder vrij te stellen van zijn verplichtingen. Op elke onbetaalde factuur zijn automatisch nalatigheidsintresten verschuldigd ten bedrage van de wettelijke rente vermeerderd met 2 %. De licentiehouder zal ook een forfaitaire en niet reduceerbare schadevergoeding ten bedrage van 15 %, met een minimum van 125 Euro, verschuldigd zijn op elk uitstaand bedrag. Opmerkingen op een factuur dienen door de Licentiehouder schriftelijk en binnen een termijn van vijftien dagen na de ontvangst van de factuur aan de Dienstverlener overgemaakt te worden. Na deze termijn wordt de factuur als goedgekeurd beschouwd.

17. Gebruik van het softwarepakket

Het gebruik van het softwarepakket moet overeenstemmen met de beschreven richtlijnen en specificaties in huidige overeenkomst alsook met de beschrijvingen van de documentatie van het softwarepakket indien aanwezig. De licentiehouder verbindt zich ertoe om geen enkele kopij van het softwarepakket te maken, geen enkele herdruk of bewerking, geheel of gedeeltelijk, behalve diegene die strikt noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de verwerkingen, bepaald in de voorwaarden van de “BESCHERMINGS”clausule. De licentiehouder mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks het softwarepakket uitwisselen of overdragen aan een derde die niet genoemd is in huidige overeenkomst, ongeacht of hij dit tegen betaling doet of niet.

18. Bescherming

Elke reproductie van het softwarepakket is, overeenkomstig de wet, beperkt tot twee exemplaren en enkel om veiligheidsredenen. De reproductie van eventueel bijbehorende documentatie is verboden.
19. Wisselwerking van het softwarepakket

De rechten van de licentiehouder, onder uitdrukkelijk voorbehoud van schriftelijke toestemming van de dienstverlener, zijn beperkt door volgende voorwaarden: (a) de decompilatie mag enkel dienen om het softwarepakket te interfacen met randprogramma’s, (b) elke wisselwerking tussen de interfaces en randapparatuur is strikt verboden, (c) de decompilatie beperkt zich enkel tot die delen die nodig zijn om de twee programma’s te interfacen. Indien de licentiehouder informatie wenst over de wisselwerking van het softwarepakket, verbindt de licentiehouder zich ertoe, voordat hij beroep doet op een derde om voorafgaand en voor de decompilatie, de dienstverlener te raadplegen om te weten of deze informatie al dan niet makkelijk en snel toegankelijk is. In tegengesteld geval verbindt De licentiehouder zich ertoe schriftelijk kennis te geven van de uitgevoerde handelingen alsook de plaats en identiteit van de tussenkomende partijen.

20. Eigendom

De licentiehouder verbindt zich ertoe geen rechtstreekse of onrechtstreekse inbreuk te plegen, zelf of via derden, op de auteursrechten van het softwarepakket. Bijgevolg zal De licentiehouder alle nodige maatregelen treffen voor de bescherming van het eigendomsrecht. In dat opzicht zal hij onder andere: (a) alle eigendomsrechten en copyright, vermeld op de samenstellende elementen van het softwarepakket, respecteren (programma’s en eventuele documentatie), (b) ervoor zorgen dat geen enkele kopie van het softwarepakket wordt gemaakt, (c) de beveiligingen van het softwarepakket niet omzeilen. In geval van poging tot inbeslagneming zal de licentiehouder onmiddellijk de dienstverlener ervan op de hoogte brengen, protest aantekenen tegen de inbeslagneming en alle maatregelen treffen om het bovengenoemd eigendomsrecht te laten gelden.

21. Bescherming tegen derden

Indien de licentiehouder door een derde wordt aangesproken op grond van een inbreuk van het intellectueel eigendomsrecht, dan zal de dienstverlener zijn belangen tegen zodanige aanspraak verdedigen, op voorwaarde dat: (a) de Licentiehouder de dienstverlener terstond en schriftelijk van een zodanige aanspraak in kennis heeft gesteld, (b) de Dienstverlener als enige de leiding heeft over de verdediging en de onderhandelingen voor een schikking, (c) de Licentiehouder alle medewerking verleent aan de dienstverlener. De aansprakelijkheid van de dienstverlener naar aanleiding van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten wordt uitgesloten indien deze inbreuk voortvloeit uit het gebruik van een versie van het softwarepakket die in overtreding blijkt te zijn, in plaats van een meer recente versie die niet in overtreding blijkt te zijn. Indien ten gevolge van een inbreuk het de licentiehouder verboden wordt het softwarepakket of een deel daarvan te gebruiken, dan zal de dienstverlener: (a) de toelating moeten verkrijgen opdat de licentiehouder verder het softwarepakket mag gebruiken, (b) een soortgelijk softwarepakket, dat niet als inbreukmakend wordt beschouwd ter beschikking stellen, (c) hetzij het softwarepakket terugnemen tegen betaling van de betaalde prijs voor de licentie, verminderd met een zestigste per afgelopen maand sinds aanvaardingsdatum, en bovendien 10 % van het betaald bedrag voor de licentie aan de licentiehouder storten als boetebeding. In ieder geval is het totale bedrag van de verplichte kosten en vergoedingen, van welke aard dan ook, aangegaan door de dienstverlener krachtens huidige bescherming, beperkt tot het betaald bedrag voor de licentie.

22. Vertrouwelijkheid

Het personeel van de dienstverlener moet de vertrouwelijkheid respecteren op het geheel van handelingen die hij uitvoert voor de licentiehouder. De databanken, bestanden en de resultaten van de verwerkingen mogen in geen geval dienen voor het persoonlijk gebruik van de dienstverlener, zonder uitdrukkelijke toelating van de licentiehouder. In het algemeen worden de documenten of informatie, toevertrouwd door de licentiehouder, alsook de inhoud en de documenten die voortvloeien uit de verwerking ervan door de dienstverlener strikt vertrouwelijk behandeld.

23. Referenties

De dienstverlener behoudt zich de mogelijkheid om de naam van de licentiehouder te vermelden op een referentielijst behoudens tegenbericht van laatstgenoemde. In geen geval zal deze referentie de verplichting tot vertrouwelijkheid wijzigen, omschreven in het artikel “Vertrouwelijkheid”.

24. Beëindiging

Indien een van beide partijen zwaar in gebreke blijft betreffende een van zijn belangrijke verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en dit ingebreke blijven langer duurt dan dertig dagen nadat de partij die in gebreke is hiervan per aangetekend schrijven in kennis is gesteld, heeft de andere partij het recht om deze overeenkomst na het verstrijken van genoemde dertig dagen op te zeggen, onder voorbehoud van alle schadevergoedingen die zij kan opeisen. Indien een minnelijke schikking is getroffen of indien een van beide partijen het voorwerp uitmaakt van een procedure tot herstructurering of faillissement, van een tijdelijke opschorting van rechtsvervolging, van een gerechtelijk akkoord of van elke andere gelijkaardige procedure, dan zal huidige overeenkomst automatisch van rechtswege, zonder dat kennisgeving vereist is, worden beëindigd vanaf de beslissing van de bevoegde rechtbank.

25. Stopzetting van een installatie

De koop is definitief en onherroepelijk gesloten vanaf de ondertekening van de overeenkomst. De licentiehouder zal onder geen enkel beding de annulering ervan kunnen vragen. De dienstverlener zal steeds de gedwongen uitvoering van de overeenkomst kunnen vragen. De licentiehouder erkent dat de gedwongen uitvoering van de overeenkomst geen rechtsmisbruik uitmaakt in hoofde van de Dienstverlener.
Als de licentiehouder, na ondertekening van dit contract, besluit het bestelde softwarepakket niet te installeren of de installatie stop te zetten, dan zal de dienstverlener, bovenop de schijven die reeds gefactureerd zijn en de schijven die contractueel facturabel zijn en bovenop de prestaties die in regie of op forfaitaire basis gerealiseerd zijn , een schadevergoeding aanrekenen aan de licentiehouder die 20 % bedraagt van de globale waarde van het contract.
Deze schadevergoeding zal aangerekend worden vanaf het moment dat de licentiehouder te kennen geeft aan de dienstverlener dat hij het softwarepakket niet installeert of dat hij de installatie ervan stopzet. Hetzelfde geldt in geval van beëindiging van het contract door een tekortkoming van de licentiehouder.

26. Verbreking van de contractuele verbintenissen

Indien de contractuele verbintenissen verbroken worden, en dit om welke reden dan ook, is de licentiehouder verplicht om aan de dienstverlener de samenstellende elementen van het (of de) softwarepakket(ten) terug te bezorgen. Hij zal ook alle kopieën of reproducties moeten vernietigen of restitueren. Deze restitutie zal verplicht moeten gebeuren, behalve in geval van bijzondere schriftelijke toestemming van de dienstverlener, binnen een termijn van één maand vanaf de datum van verbreking van de verbintenissen.

27. Overmacht

In eerste instantie zal in geval van overmacht de uitvoering van deze overeenkomst opgeschort worden. Indien de overmacht meer dan drie maanden duurt, zal huidige overeenkomst kunnen worden beëindigd door één van beide partijen. Uitdrukkelijk wordt als overmacht beschouwd, naast de gevallen die gewoonlijk in aanmerking worden genomen door de jurisprudentie van de Belgische rechtbanken, de volgende gevallen: totale of gedeeltelijke stakingen, intern of extern aan de firma, lock out, slechte weersomstandigheden, epidemieën, het blokkeren van vervoers- of bevoorradingsmiddelen om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, overheids- en wettelijke beperkingen, wettelijke of reglementaire wijzigingen van de commercialiseringsmethoden, computerpanne, geen leveringen, het blokkeren van de telecommunicatie met inbegrip van zowel publieke als private communicatienetwerken en alle andere gevallen, onafhankelijk van de wil van de partijen die de normale uitvoering van deze overeenkomst belemmeren.

28. Personeel

Beide partijen verbinden zich er uitdrukkelijk toe – tijdens de duur van het contract en gedurende 24 maanden na het beëindigen ervan – geen enkel personeelslid van de andere partij aan te werven, te laten aanwerven, te proberen aanwerven of laten aanwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks, of via tussenpersonen, onder welke vorm, statuut of contract ook. Dit verbod geldt ongeacht de vertrekomstandigheden van dit personeelslid. Elke inbreuk op deze clausule geeft automatisch en zonder bijkomende verwittiging aanleiding tot een vergoeding gelijk aan 24 maanden van de totale loonkost van de betreffende persoon op het moment van zijn vertrek, ongeacht mogelijke hogere schadevergoedingen.

29. Overdracht

Huidige overeenkomst mag niet geheel, noch gedeeltelijk door de Licentiehouder worden overgedragen, ongeacht of dit gratis of tegen vergoeding gebeurt. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst over te dragen aan eender welke rechtspersoon die de betreffende verbintenissen tegenover de Licentiehouder in zijn geheel aanvaardt.

30. Volledigheid van de overeenkomst

In huidige overeenkomst staan alle verplichtingen van beide partijen. Geen enkele aanwijzing, geen enkel document kan verplichtingen voortbrengen krachtens huidige overeenkomst, als zij geen voorwerp uitmaken van een aanhangsel ondertekend door beide partijen. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde, vermeld in de documenten die verzonden of afgegeven worden tussen de partijen, kan in huidige overeenkomst opgenomen worden. Het feit dat één van de partijen geen beroep doet op nalatigheid vanwege de andere partij op eender welke verbintenis bepaald in huidige overeenkomst kan in de toekomst niet geïnterpreteerd worden als weigering van de betreffende verbintenis.

31. Gedeeltelijke ongeldigheid

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze overeenkomst door toepassing van een wet, een besluit of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst en zal niet leiden tot de nietigheid van deze overige bepalingen.

32. Titels

Indien er interpretatiemoeilijkheden ontstaan tussen de titels vermeld als hoofding van de clausules en de inhoud van de clausules, zullen de titels als onbestaande verklaard worden.

33. Auteursrechten

Dit document en zijn annexen vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze ook en in het bijzonder door middel van druk, fotocopie, microfilm, … zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de auteur.

34. Onduidelijkheid en/of onderlinge tegenstrijdigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst tegenstrijdig zouden zijn met hetgeen bepaald wordt in de bijlagen van de overeenkomst, primeren in alle gevallen de bepalingen van genoemde bijlagen.

35. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst valt onder de Belgische wetgeving. Bij eventuele geschillen en na een poging tot minnelijke schikking is de Handelsrechtbank van Brussel bevoegd, niettegenstaande meervoudigheid van verdedigers of beroep van de waarborg.


-------